تابلو معرق سری نگار طرح ما زبالاییم و … کد TN207

تابلو معرق از سری محصولات نگار مزین به بیت ” ما زبالائیم و بالا میرویم / ما ز دریائیم و دریا میرویم” که ظرافت و زیبایی هنر معرق را در قابی زیبا جلوه میدهد